For more than ten years in the frontiers, Tibet has been Tibet as the second hometown

On July 27, Nanjing, Jiangsu, Wang Qi was interviewed.Photo by Wang Jianing, a rep...