Today, three years ago, Wuhan ushered in the "spring pretty" and "fat girl" two sisters flower panda | Wuhan calendar

Coordinating | Chen Chang Chen Zhi Design | Zhang Li intern | Cai Yu Tian【Edit: Jinx...